SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR / TANIMLAR

İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) bir tarafta çevrim içi  faaliyet gösteren NUR KAYA  (bundan böyle kısaca ‘FİZYOTERAPİST’ olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta çevrim içi hizmet alan (Bundan sonra kısaca ‘DANIŞAN’). arasında imzalanmış sayılır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusunu sözleşmede belirtilen kapsam ve kurallar dâhilinde  Fizyoterapist tarafından sunulacak çevrim içi  hizmetlerin sunulması oluşturmaktadır. 

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Fizyoterapist, seans sırasında oluşabilecek düşme, yaralanma, ev kazası gibi durumlardan sorumlu değildir.

3.2.Genel sağlık durumu için yapılan değerlendirmelerin doğruluğu danışanların sorumluluğundadır onların belirttikleri bilgiler doğru kabul edilir, seanslar da ona göre düzenlenir.

3.3. Verilen yanlış bilgiden dolayı seansta oluşabilecek herhangi bir problemden fizyoterapist sorumlu değildir.

3.4. Çevrim içi fizyoterapi hizmeti karşılıklı telekonferans yöntemiyle mümkündür, iki tarafından egzersiz yaparken canlı olarak görüntülerini paylaşmaları gereklidir. DANIŞAN görüntüsünü paylaşmak istemezse fizyoterapist seansı sona erdirme hakkına sahiptir.

3.5. Çevrim içi seansta DANIŞAN’ın terapiyi sabote ettiği durumlarda fizyoterapist seansı sonra erdirme hakkına sahiptir.  Durum  grup terapisinde gerçekleşiyorsa fizyoterapist sabote eden kişiyi telekonferans görüşmesinden çıkarma hakkına sahiptir.

3.6 DANIŞAN metaphysion.com platformu üzerinden sunulan hizmetin, tıbbi teşhis ve tedaviye yönelik bir hizmet olmadığını; yalnızca sağlıklı yaşam için bir danışmanlık hizmeti niteliğine haiz olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – GİZLİLİK

Taraflar işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme yürürlüğü sone erse dahi süresiz olarak, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel,  sözlü, elektronik veya yazılı işlemler ile şirketleri hakkında öğrenecekleri işlemleri, faaliyetleri, mali durumları, iç işleyişleri, müşteri portföyü, pazarlama metodları ile elde ettikleri bilgiler ile ticari sırları, finansal verileri, anlaşmaları, raporları, iş planı, bilgi notu, hukuki, mali, sözleşmesel teknik veri, tıbbi bilgiler ve diğer belgelerin gizli tutulacağını, yasal bir zorunluluk olmadıkça 3. kişilere açıklamayacaklarını, bu bilgileri hiçbir yerde paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın gizli bilgiyi 3. kişilere herhangi bir şekilde açıklamayacağı, ifşa etmeyeceği veya kendi adına veya 3. kişiler adına kullanılmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde gizli bilgiyi kullanan taraf diğer tarafın uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır.

FİZYOTERAPİST. DANIŞAN